English
 
   
Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Psik. H. Andaç DEMİRTAŞ MADRAN
2013 24(2): 124-129
DOI:
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin (BPSÖ) (Buss ve Perry 1992) Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesidir.

Yöntem:  BPS֒nün Türkçeye çeviri ve geri çeviri çalışmaları yapılmış, ardından ölçek iki ayrı üniversiteden 220 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla, aynı zamanda katılımcılardan Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’nin (Balkaya ve Şahin 2003)  “öfkeyle ilgili davranışlar” alt ölçeğini doldurmaları istenmiştir.

Bulgular: Faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun özgün formuyla örtüştüğünü ve fiziksel saldırganlık, düşmanlık, öfke ve sözel saldırganlık olmak üzere 4 faktör içerdiğini göstermektedir. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış, test-tekrar test güvenilirliği ve test-yarılama güvenilirliği belirlenmiştir.  Ayrıca ölçüt geçerliği de araştırılmış ve toplam puanla alt ölçeklerden elde edilen puanlar açısından herhangi bir cinsiyet farklılığı olup olmadığı da araştırılmıştır.

Sonuç: Araştırmanın bulguları, BPS֒nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir yapısı olduğunu ortaya koymaktadır.

Seres Yazılım