English
 
   
Klozapin Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom ve Ardışık Katatoni: Olgu Sunumu

Dr. Almıla EROL, Dr. Gülperi PUTGÜL, Dr. Engin SERT, Dr. Levent METE
2013; 24(2): 140-144
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Giriş: Nöroleptik malign sendrom (NMS) antipsikotikler ve dopaminerjik sistemi etkileyen diğer ilaçların kullanımı ile ilişki olarak ortaya çıkan, ender ancak yaşamı tehdit edici bir durumdur. Tipik olarak, klasik antipsikotiklerle görülmekle birlikte, atipik antipsikotiklerle de ortaya çıkabilir. Bu yazıda klozapin kullanımı ile ilişkili bir NMS olgusu bildirilmiştir.

Olgu: 27 yaşında, erkek. İlk kez 2006 yılında şizofreni tanısı konarak parenteral zuklopentiksol başlanmış. İkinci dozun ardından NMS tanısı almış ve sonrasında klozapine geçilmiş. Klozapin kullanmaya başladıktan 4 yıl sonra yataktan çıkmama, yemek yememe, tuvaletini yatağına yapma yakınmaları başlamış. Hastanemizde kas rijiditesi, ateş yüksekliği, lökositoz, kreatin fosfokinaz yüksekliği saptanarak NMS tanısı ile bromokriptin başlandı. NMS’si düzelen ancak psikotik alevlenme ve katatoni gelişen hastaya 10 seans elektro konvulzif tedavi (EKT) uygulandı. EKT sonrası ketiyapin 25 mg/gün başlanıp 600 mg/güne dek çıkıldı. 18 aydır ketiyapin 600 mg/gün kullanan hastanın şu ana dek aktif psikotik bulgusu ve NMS bulgusu olmadı. 

Sonuç: NMS’nin büyük oranda dopaminerjik reseptör afinitesi yüksek ilaçlarla ortaya çıktığı bilinmektedir. Atipik antipsikotikler ve klozapin ile ise kısmi ve sıra dışı görünümlerde NMS’ler sık bildirilmektedir. Olgumuz tam ve tipik NMS biçiminde karşımıza çıkması açısından dikkat çekicidir. Nadir de olsa, klozapin dahil tüm atipik antipsikotiklerin NMS’ye yol açma olasılığı bulunduğu her zaman akılda tutulmalıdır.


Anahtar Kelimeler: Klozapin, antipsikotikler, nöroleptik malign sendrom, katatoni