English
 
   
Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu?nda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Dr. Bedriye ÖNCÜ, Psikolog. Şenay ÖLMEZ, Dr. Vesile ŞENTÜRK
2005; 16(4): 252-259
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı koyarken yardımcı olabilecek bir ölçek olan Wender Utah Derecelendirme Ölçeği?nin (WUDÖ) 25 maddelik formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenlirliği araştırılmıştır.

Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniklerinde DSM-IV tanı ölçütlerine göre DEHB tanısı konmuş 59 kişi, depresyon tanısı konmuş 52 kişi, iki uçlu bozukluk tanısı konmuş 44 kişi ve 145 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 300 kişi araştırmaya alınmıştır. Okuma yazma bilmeyen ve onsekiz yaşından küçük hasta ve kontroller araştırmaya alınmamıştır. Kontrol grubu içinden seçilen 63 kişiye 1 ay sonra ölçek yeniden uygulanmıştır.

Bulgular: Faktör analiziyle varyansın % 61.3?ünü açıklayan 5 faktör elde edilmiştir (İrritabilite, Depresyon, Okul Sorunları, Davranış sorunları/Dürtüsellik ve Dikkat Eksikliği). DEHB grubunun faktör puanları ortalaması Depresyon hariç diğer bütün faktörler için kontrol gruplarından yüksektir. Cronbach alfa katsayısı 0.93, test tekrar test korelasyonu (toplam puan) 0.81, madde toplam puan korelasyonları 0.31-0.75 arasındadır. Kesme noktası olarak 36 ve üzerindeki değerler alındığında DEHB olan erişkinlerin %82.5?i (duyarlılık), kontrol grubunun %90.8?i (özgüllük), depresyon grubunun %66?sı ve iki uçlu bozukluk grubunun %64.3?ü doğru olarak sınıflandırılabilmektedir.

Sonuç: WUDÖ?nün Türkçe formu erişkinlerde DEHB tanısı koyarken klinisyene yardımcı olabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bununla birlikte özellikle duygudurum bozukluklarıyla binişme gösteren maddelerin varlığı ölçeğin özgüllüğünü düşürmektedir.


Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Wender Utah Derecelendirme