English
 
   
Babalarda Postpartum Depresyon ve İlişkili Risk Faktörleri: Sistematik Derleme

Bedia TARSUSLU, Gülgün DURAT, Sevin ALTINKAYNAK
2020; 31(4): 280-289
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Doğum sonrası dönem anneleri ve babaları ruhsal açıdan
etkileyen bir süreçtir. Bu sistematik derlemede, babalarda/erkeklerde
postpartum depresyon ve etkileyen faktörler incelenerek konuya dikkat
çekmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, Nisan 2019-Mayıs 2019 arasında Pubmed,
Science Direct, EBSCOhost, Türk Psikiyatri Dizini ve Ulakbim Tıp
veri tabanlarında, 2009-2019 yılları arasında yayınlanan nitel ve nicel
araştırma makaleleri taranarak gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucu
sistematik derlemeye, İngilizce (n=17) ve Türkçe (n=1) toplam 18
makale dâhil edilmiştir.
Bulgular: Dâhil edilen araştırmaların 17’si nicel, 1’i nitel araştırma
desenindedir. Gerçekleştirildiği ülkelere bakıldığında %22,2’si Amerika,
%61,1’i Avrupa ve %16,7’si Asya kıtasındaki ülkelerde yürütülmüştür.
Araştırmaların 16’sında babalarda postpartum depresyonu tanılamak
için Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılmış, 4’ünün
psikometrik özellikleri incelenmiştir. Araştırmaların sonuçlarına göre
babalarda postpartum depresyonu etkileyen faktörler arasında en çok
işsizlik, yaş, ekonomik durum ve sosyal destek yer almaktadır.
Sonuç: Yaş, eğitim, sosyal destek, gebeliğin planlı olup-olmaması,
ebeveynlik stresi/yetkinlik duygusu, eş ile ilişkinin kalitesi, depresyon
öyküsü gibi anneyi etkileyen faktörlerin yanında içinde bulunulan
kültürü benimseme, etnik köken, evde yaşayan-bakmakla yükümlü
olunan kişi sayıları, kirada oturma, ekonomik durum, işsizlik gibi
faktörler babalarda postnatal depresyonu etkilemektedir. Belirlenen
veri tarama tabanlarında Türk toplumunda gerçekleştirilen yalnızca
bir araştırma makalesine ulaşılması ülkemizde bu konuda araştırmalara
ihtiyaç olduğunu göstermektedir
 
Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası depresyon, paternal postpartum depresyon, babalık, babalar.