English
 
   
Ebeveynlerin Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliği

Gül DİKEÇ, Funda GÜMÜŞ, Abdullah ATLI
2020; 31(4): 269-279
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı daha önce Türkçe uyarlaması yapılan
Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği’nin ruhsal
bozukluğu olan bireylerin ebeveynlerinde geçerlik ve güvenilirliğinin
yapılmasıdır.
Yöntem: Yöntemsel türdeki çalışma verileri Haziran 2017-Ağustos
2018 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesi yetişkin psikiyatri
polikliniğinde takip edilen ruhsal hastalık tanısı alan 281 bireyin
ebeveynlerinden toplandı. Çalışmada veriler Bilgi Formu, Ebeveynlerin
Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (ERHİDÖ)
ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği kullanılarak toplandı.
Verilerin analizinde SPSS 22.0 ve LISREL 8.89 yazılımı kullanıldı.
Ölçeğin geçerlilik değerlendirmesinde kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği;
güvenilirlik değerlendirilmesinde ise iç tutarlılık değerleri hesaplandı.
Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa katsayısının toplam puan için 0,87, alt
ölçek için 0,69 ile 0,81 arasında değiştiği ve yapılan doğrulayıcı faktör
analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun bu örneklem grubunda
beş faktörlü yapıyı doğruladığı ve uyum istatistik değerlerinin kabul
edilebilir düzeyde olduğu belirlendi. Faktör yüklerinin 0,34 ile 0,74
aralığında değiştiği saptandı.
Sonuç: ERHİDÖ geçerlik ve güvenilirlik analizleri, ölçeğin Türkçe
versiyonunun bu örneklem grubunda geçerli ve güvenilir olduğunu
göstermektedir. Ölçek, özellikle tedaviye uyumda önemli etkisi olan
ebeveynlerin ruhsal hastalıklara yönelik içselleştirilmiş damgalanmasını
değerlendirmede kullanabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Damgalanma, güvenilirlik ve geçerlilik, mental hastalıklar, ebeveynler