English
 
   
Aleksitimi, Ruminasyon ve Stresle Başa Çıkmanın Psöriyazis ile İlişkisi ve Psöriyazis Kliniğine Etkisi

Sevim BAYSAK, Fatma Arzu KILIÇ, Ebru KARAGÜN, Erkan BAYSAK
2020; 31(4): 252-258
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Psöriyazis hastalığında, psöriyatik plaklarda artış ile stres arasında
ilişki olduğu gösterilmiştir. Psöriyazis, ayrıca yüksek aleksitimi düzeyleri
ve stres ile de ilişkilidir. Depresyon ve çeşitli psikiyatrik hastalıklarda,
ruminasyon ile hem hastalığın başlaması hem de süreğenleşmesi
arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada stresle ilişkili diğer bir
faktör olan ruminasyon incelenmiştir.
Yöntem: 96 psöriyazis hastası ve 93 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır.
Katılımcıların tamamına Sosyodemografik Veri Formu, Toronto
Aleksitimi Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Ruminatif
Düşünme Biçimi Ölçeği ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği
uygulanmıştır. Hasta grubunda, psöriyatik plaklarda son 1 ayda artış
olup olmadığı klinisyen tarafından kayıt altına alınmıştır.
Bulgular: Hem hasta hem de kontrol grubunda ruminasyon puanları
ile aleksitimi puanları (hasta grubu, r=0,47; p<0,01; kontrol grubu,
r=0,38; p<0,01) ve çaresiz stresle başa çıkma tarzı puanları (hasta grubu,
r=0,56; p<0,01; kontrol grubu, r=0,57; p<0,01) arasında anlamlı ilişki
saptanmıştır. Depresyon ve anksiyete puanları kontrol edildiğinde hasta
grubunda, ruminasyon puanları ile duyguları tanıma güçlüğü puanları
(r=0,42; p<0,01), duyguları ifade güçlüğü puanları (r=0,25; p<0,05) ve
çaresiz stresle başa çıkma becerileri puanları (r=0,41; p<0,01) arasında
pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Depresyon ve anksiyete
puanları kontrol edildiğinde kontrol grubunda ise ruminasyon düzeyi
ile duyguları tanıma güçlüğü puanları (r=0,27; p<0,05) ve çaresiz stresle
başa çıkma becerileri puanları (r=0,42; p<0,01) arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Psöriyatik plaklarda son 1 ayda artış
olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında, ruminasyon puanları
(p<0,01), duyguları ifade etmede güçlük puanları (p<0,05) ve toplam
aleksitimi puanları (p<0,05) arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Psöriyaziste aleksitimi ve pasif stresle başa çıkma tarzlarının
ruminasyon ile ilişkisi hastalık seyrini etkiliyor olabilir
 
Anahtar Kelimeler: Psöriyazis, ruminasyon, aleksitimi, stresle başa çıkma, stres