English
 
   
ripofobi Anketi’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Onur YILMAZ, Tezer KILIÇARSLAN, Rabia Kevser BOYRAZ, Büşra PARLAKKAYA, Erdem DEVECİ, Ahmet ÖZTÜRK
2020; 31(4): 244-251
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, 19 sorudan oluşan Tripofobi Anketi’nin (TFA)
Türkçeye kazandırılması, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak
anketin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve
bunların aile bireylerinden seçilen 154 gönüllüye araştırma ekibince
düzenlenen Sosyodemografik Bilgi Formu, Tiksinme Ölçeği-Revize
Edilmiş Formu, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Ruhsal Hastalıkların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı IV-TR formundaki (DSM IV-TR) eksen-1
bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (The Structured
Clinical Interview for DSM-IV TR, SCID-I) ve çalışma grubu
tarafından Türkçeye çevirisi yapılan Tripofobi (Delikli Cisim Fobisi)
Anketi (TFA) çalışmacılar tarafından uygulanmıştır.
Bulgular: Geçerlik çalışmalarında anketin, tekrarlayan ölçümlerde hasta
grubu ile sağlıklı grubu ayırt ettiği gösterilmiştir. Faktör analizinde,
TFA’nın özgün çalışmadakine benzer şekilde tek faktörlü yapı gösterdiği
belirlenmiştir. Anketin yüksek düzeyde iç tutarlılık gösterdiği (Cronbach
alfa = 0,955) saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmayla TFA’nın Türkçe Formu’nun geçerli ve güvenilir
bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Tripofobi Anketi, delikli cisim fobisi, geçerlik, güvenirlik