English
 
   
Türkiye Örnekleminde Nöropeptit Y Geni (NPY) Promotor Polimorfizmleri ve Alkol Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Hayriye AKEL BİLGİÇ, Şeref Can GÜREL, Yavuz AYHAN, Sevilay KARAHAN, İbrahim KARAKAYA, Melih BABAOĞLU, Nesrin DİLBAZ, Berna Diclenur ULUĞ, Başaran DEMİR, Çağatay KARAASLAN
2020; 31(4): 232-238
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Nöropeptid Y (NPY), merkezi sinir sisteminde yaygın olarak
ifade edilen; duygusal düzenleme, beslenme davranışı ve stres gibi
birçok fizyolojik süreçte yer alan bir proteindir. Bazı toplumlarda, alkol
bağımlılığı (AB) ve NPY geni üzerine yürütülen çalışmalarda, NPY
varyasyonlarının alkol tüketimini arttırdığı ve AB ile ilişkili olabileceği
bulunmuştur. Bu çalışmada, NPY geni promotor polimorfizmleri ile
alkol kullanımına bağlı fenotipler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya AB tanısı konulan 252 hasta ve 165 sağlıklı bireyden
oluşan toplam 417 erkek katılımcı dâhil edilmiş ve fenotipik veriler
toplanmıştır. Polimeraz zincir reaksiyonu–restriksiyon fragman uzunluk
polimorfizmi (PZR/RFLP) ve DNA dizileme yöntemi kullanılarak
NPY geninin promotor bölgesindeki iki polimorfizmin (rs16147
ve rs17149106) genotiplendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada 384
katılımcının verileri, genotipler ve AB tanısı, AB aile öyküsü, Michigan
Alkolizm Tarama Testi (MATT) kullanılarak değerlendirilen AB şiddeti,
sorunlu alkol kullanımına başlama yaşı, son altı ay için günlük tüketilen
ortalama ve yaşam boyu bir günde tüketilen maksimum alkol miktarı
arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmek için analiz edilmiştir.
Bulgular: AB ve kontrol grupları arasında, rs16147 polimorfizmi
genotip dağılımı açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,025).
Ancak hasta grubunda her iki polimorfizmin de alkol kullanımına bağlı
fenotipler üzerinde bir etkisi bulunamamıştır.
Sonuç: Çalışmamız, Türkiye kökenli bir örneklemde alkol bağımlılığının
NPY rs16147 polimorfizmi ile ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır.
 
Anahtar Kelimeler: Alkolizm, genetik, NPY, polimorfizm.