English
 
   
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda 10 Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riski

Bahri İNCE, Kürşat ALTINBAŞ
2020; 31(4): 225-231
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bipolar bozuklukta (BB) kardiyovasküler hastalıklara (KVH)
bağlı ölüm oranı genel popülasyona göre iki kat yüksek olduğu hâlde,
hastaların KVH için tedavi başvuruları düşüktür. Bu çalışmada bipolar
bozukluk tip-I tanılı hastaların klinik değişkenleri ve egzersiz özellikleriyle
10 yıllık KVH riski ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Duygudurum Merkezlerinden takip
edilen 106 ötimik bipolar bozukluk tip-I hastası ile yürütülmüştür.
Hastaların fiziksel etkinlikleri Godin Boş Zaman Egzersiz Anketi ile 10
yıllık KVH riskleri ise QRISK®2-2017 algoritması ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yaş ortalaması 39,5±8,6 yıl olan hastaların QRISK2 puan
ortalaması %3,64±0,46 olarak bulundu. Cinsiyete göre hastaların
QRISK2 puan ortalaması arasında fark saptanmadı. Hastaların sağlıklı
kalp yaşı (QAGE) ortalaması şu anki yaşlarının ortalamasından
8,49±6,46 yıl daha ileride bulundu. Godin egzersiz anketi toplam
puanı ile QRISK2 puanları arasında düşük ve negatif yönde bir ilişki
vardı (r=-0,168) fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Hastalık
başlangıç yaşı (RR:1,18; %95GA:1,09-1,28), tedavi süresi (RR:1,16;
%95GA:1,05-1,29) ve tedavide atipik antipsikotik olması (RR:5,99;
%95GA:1,12-31,90) ile kategorik QRISK2 puan derecelendirilmesi
arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada BB tanılı hastaların tedavisinde atipik antipsikotik
olması ile QRISK2 arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. KVH
gelişme riski yüksek olan BB tanılı hastaların belirlenmesi; bu hastaların
tedavilerinin gözden geçirilmesi ve koruyucu yaklaşımlar için teşvik
edilmesi KVH’ya bağlı mortaliteyi azaltmak için önemlidir.
 
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, kardiyovasküler hastalıklar, QRISK2, kardiyovasküler hastalık riski