English
 
   
Marwit-Meuser Bakım Veren Yas Ölçeği Türkçe Kısa Formu’nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yağmur AR KARCI, A. Nuray KARANCI
2020; 31(3): 192-200
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Alanyazında Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yüklerinin,
depresyon ve kaygı belirtilerinin çoğunlukla stres-baş etme paradigması
çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Ancak bu yaklaşım, hastalığın
kendine özgü yapısına bağlı olarak ortaya çıkan ölüm öncesi yas
belirtilerini gözden kaçırması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu
araştırmanın amacı Alzheimer hastası ebeveynine bakım vermekte
olan yetişkinlerin ölüm öncesi yas tepkilerini değerlendirmek amacıyla
geliştirilen Marwit-Meuser Bakım Veren Yas Ölçeği-Kısa Formu’nun
Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerini incelemektir.
Yöntem: Ölçeğin Türkçe formu, Alzheimer hastası ebeveynine bakım
vermekte olan 190 yetişkinden oluşan örneklem grubuna uygulanmıştır.
Ölçeğin birleşen ve ayırt edici geçerliliklerini değerlendirmek amacıyla
katılımcılara Beck Depresyon Envanteri, Durumluluk-Süreklilik Kaygı
Ölçeği-Durumluluk Formu, Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği, Bakıcı İyilik
Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği verilmiştir.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin Türkçe formunun
özgün 3 boyutlu yapısıyla uyum sağladığını göstermiştir. Toplam ölçek
skorunun depresyon, kaygı ve bakıcı yükü ile anlamlı yönde pozitif;
bakıcı iyiliği ve algılanan sosyal destek ile ise anlamlı yönde negatif bir
ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık kat
sayısı ,92; test tekrar test güvenilirliği ise ,80’dir.
Sonuç: Sonuçlar söz konusu ölçeğin Alzheimer hastası ebeveynine
bakım vermekte olan yetişkinlerin ölüm öncesi yas tepkilerini ölçmek
için güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, bakım veren yükü, ölüm öncesi yas, geçerlilik, güvenilirlik