English
 
   
Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BKNF) Düzeyi

Gülser ŞENSES DİNÇ, Esra ÇÖP, Zeynep GÖKER, Aylin ŞAHİN, Seda BEĞLİ, Özlem HEKİM, Filiz Meryem ALTAY, Atilla ÇİFCİ, Özden ÜNERİ
2020; 31(3): 185-191
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB), çocukluk çağında sık görülen
ve çeşitli alanlarda işlev kaybı yaratan nörogelişimsel bir bozukluktur.
ÖÖB etiyolojisinin çok faktörlü olduğu bilinmekle birlikte bu
konudaki bilgiler kısıtlıdır. Bu çalışmada, ÖÖB tanılı çocuklarda
ÖÖB patofizyolojisinde sorumlu olabileceği düşünülen beyin kaynaklı
nörotrofik faktör (BKNF) serum düzeyinin belirlenmesi ve sağlıklı
kontrol grubuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: 7-12 yaş aralığındaki 30 ÖÖB tanılı çocuk ile 30 sağlıklı
kontrol çalışmaya dâhil edildi. Çocuklara, Okul Çağı Çocukları için
Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi
ve Yaşam Boyu Şekli, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-gözden
geçirilmiş formu (WISC-R), Öğretmen Bilgi Formu ve Özgül Öğrenme
Güçlüğü Bataryası uygulandı.
Bulgular: ÖÖB tanılı çocuklarla sağlıklı kontrollerin serum BKNF
düzeyleri arasında fark bulunmadı. ÖÖB grubunda BKNF düzeyi ile
WISC-R puanları ve okuma hızı arasında korelasyon saptanmadı.
Sonuç: ÖÖB ile serum BKNF düzeyi arasında ilişki saptanmamıştır.
Çalışmamız, bu ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olarak ön veriler sağlamıştır.
Homojen fenotip içeren geniş örneklemli ileri çalışmaların yapılmasına
gereksinim bulunmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör, öğrenme, çocuk