English
 
   
Remisyonda Bipolar Bozuklukta Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Bağlanma Biçimleri ve Klinik Özelliklerin İlişkisi

Özge ŞEN, Eren YILDIZHAN
2020; 31(3): 174-184
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bipolar bozuklukta hastalık şiddeti ve klinik özellikler ile ilgili
yordayıcı olma potansiyeli taşıyan belirsizliğe tahammülsüzlük ve
bağlanma kavramlarının remisyondaki bipolar bozukluk hastalarında
incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamız kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. Bakırköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde ayaktan takip edilen,
çalışmaya dâhil edilme ve dışlama kriterlerini sağlayan, Young Mani
Derecelendirme ve Hamilton Depresyon Derecelendirme ölçekleri
kullanılarak remisyonda olduğu kaydedilen 150 bipolar bozukluk
hastası çalışmaya alınmıştır. Klinik ve sosyodemografik veri formu,
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12), İlişki Ölçekleri Anketi,
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 2 (YİYE-2), Dünya Sağlık Örgütü
Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi (WHODASS 2.0) kullanılmıştır.
Bulgular: İki ve daha çok kez intihar girişimi olmuş hastalarda YİYE-
2 kaçınmacı alt tipi puanları anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır
(p=0,001). YİYE-2 alt ölçeklerinden kaygılı puanlarının, BTÖ-12 alt
ölçeklerinden ileriye yönelik kaygı puanları ile (p=0,000) ve engelleyici
kaygı ile (p=0,000) pozitif yönde korele olduğu saptanmış; YİYE-
2 (Kaçınmacı, Kaygılı), BTÖ-12 (İleriye Yönelik Kaygı, Engelleyici
Kaygı) ve WHODASS 2.0 puanlarının dâhil edildiği basit doğrusal
regresyon modelinin intihar girişimi sayılarını anlamlı düzeyde
yordadığı görülmüştür.
Sonuç: Yakın ilişkilerde kaçınmacı, kaygılı bağlanma özelliklerine
sahip, belirsizliğe tahammülsüzlüğü yüksek ve yeti yitimi fazla olma
durumlarının hepsinin birlikte yer aldığı bipolar bozukluk tanılı
hastalarda intihar girişimi sayısının yüksek olması beklenir.
 
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, belirsizlik, bağlanma, yeti yitimi, özkıyım