English
 
   
Duygusal Yeme Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hülya ARSLANTAŞ, Ferhan DEREBOY, Rüveyda YÜKSEL, Seher İNALKAÇ
2020; 31(2): 122-130
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) Türkçeye çevrilerek
geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir üniversitenin sağlık eğitimi veren
hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencisi toplam 749 kişi oluşturmuştur.
Öğrencilere DYÖ yanında Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ), Beck
Depresyon Ölçeği (BDÖ), Ortoreksiya Nervoza-11 Ölçeği (ORTO-
11), Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZBYÖ) ve Yeme Tutum Testi (YTT)
uygulanmıştır.
Bulgular: Ölçeğin tümü için alfa iç tutarlık katsayısı 0,84 olarak
hesaplanmıştır. Tıpkı orijinal ölçekte olduğu gibi Türkçe versiyon da üçlü
bir faktör yapısı göstermektedir: yeme isteğini engelleyememe, yiyeceğin
türü ve suçluluk hissi. Her bir maddenin düzeltilmiş madde toplam
puan korelasyon katsayıları 0,34 düzeyinin üzerinde bulunmuştur.
DYÖ; OMÖ ile düşük düzeyde negatif yönde (r= -0,15; p<0,001),
BDÖ ile düşük düzeyde pozitif yönde (r=0,16; p<0,001), ZBYÖ ile orta
düzeyde pozitif yönde (r=0,36; p<0,01), YTT ile orta düzeyde negatif
yönde (r=-0,33; p<0,001) korelasyon göstermiştir. Uygulanan varyans
analizi; normal kilolu, aşırı kilolu ve obez öğrencilerin DYÖ toplam
puanları arasındaki farklılığın anlamlı düzeyde olduğunu göstermiştir
[F(2,712) =11,17; p<0,001; η2=0,03].
Sonuç: DYÖ Türkçe formunun iç tutarlılığının yüksek bulunması hem
güvenirliğini hem de kurultu geçerliliğini destekleyen bir bulgu olarak
yorumlanmıştır. Verilerimiz, DYÖ’nün Türkçe formunun üniversite
öğrencilerinin duygusal yeme eğilimlerini değerlendirmek konusundaki
geçerliğini destekleyen ek kanıtlar sağlamıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Duygusal Yeme Ölçeği, geçerlik, güvenirlik