English
 
   
DSM-5 Tanı Ölçütlerine Göre Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesi

Duygu KABA, Ayla SOYKAN AYSEV
2020; 31(2): 106-112
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Çalışmamızın amacı DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre Yaygın
Gelişimsel Bozukluk (YGB) tanısı konan erken çocukluk dönemindeki
olguların, DSM-5 Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Sosyal İletişim
Bozukluğu (SİB) tanı kriterlerine göre değerlendirilmesi; otizmin klinik
şiddetinin, eşlik eden emosyonel-duygusal sorunların, yaş ve cinsiyet
farklılığının tanı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya DSM-IV-TR’ye göre YGB tanı ölçütlerini
karşılayan ve yaşları 18-72 ay arasında değişen 80 çocuk alınmıştır.
Otizm belirtilerinin şiddeti Çocukluk Otizmini Derecelendirme Ölçeği
(CARS) ve Otistik Davranışları Değerlendirme Listesi (ABC) ile; eşlik
eden davranışsal-duygusal sorunlar, Sorun Davranış Kontrol Listesi
(AbBC) ölçeğiyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: YGB tanısı alan olgulardan 9’u (%11,8) DSM-5 tanı
ölçütlerine göre OSB tanısını karşılamamış olup, bunlardan 6’sı SİB
ölçütlerini karşılarken; 3’ü yaşlarının küçük olması sebebiyle SİB
ölçütlerine göre değerlendirilememiş, dolayısıyla iki tanı sınıfında da
yer almamıştır. OSB tanısını karşılayan grubun ortalama CARS, ABC
ve AbBC puanlarının karşılamayanlara göre istatistiksel açıdan daha
yüksek olduğu; yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark
olmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Bulgular doğrultusunda belirti sayısı çok olan ve şiddetli belirtiler
sergileyen olguların DSM-5’e göre OSB tanısını karşılama ihtimalinin
artmasından söz edilebilirken; eşik altı OSB belirtileri taşıyan bazı
olguların ise yeni tanı ölçütlere göre atlanabileceği düşünülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, DSM-IV-TR, DSM-5