English
 
   
Farklı Etki Mekanizmasına Sahip Antidepresanların Etkinlik, Bilişsel İşlevler ve Yan Etki Açısından Karşılaştırılması

Çiğdem ERDOĞAN, Hatice ÖZDEMİR REZAKİ, Orhan Murat KOÇAK, Şadiye Visal BUTURAK
2020; 31(2): 90-98
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç:Bu çalışmada farklı etki mekanizmalarına sahip antidepresanlardan
seçici serotonin geri-alım inhibitörü (SSGİ) ve agomelatinin depresyon
belirtileri, bilişsel işlevler, dürtüsellik, intihar eğilimi, uyku düzeni ve
yan etkiler üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya poliklinik izleminde depresyon tanısı ile herhangi bir
SSGİ (n:30) veya agomelatin (n:30) başlanmış hastalar dâhil edilmiştir.
Tüm hastalara ilacın başlandığı ilk gün bir sosyodemografik veri formu
ve SCID-I uygulanmıştır. Ardından tedavinin 1. ve 4. haftasında etki/
yan etkilerin değerlendirilmesi için Hamilton Depresyon Ölçeği, İntihar
Olasılığı Ölçeği, UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği, Epworth Uykululuk
Ölçeği ve UKU Yan Etki Değerlendirme Ölçeği ile bilişsel testlerden
Stroop testi ve iz sürme testi uygulanmıştır.
Bulgular: SSGİ grubu agomelatin grubu ile karşılaştırıldığında, birinci
ayın sonunda daha iyi tedavi yanıtı ve düzelme göstermiştir. Bilişsel
işlevlerdeki düzelme depresyon belirtilerindeki düzelme ile ilişkili iken,
ilaç grupları arasında bilişsel düzelme açısından fark bulunmamıştır.
SSGİ grubu agomelatine oranla daha fazla otonomik ve cinsel yan
etkiye neden olmuştur. Her iki ilacın dürtüsellik, uyku düzeni ve intihar
eğilimi üzerine olan etkileri açısından fark bulunmamıştır.
Sonuç: Sonuç olarak SSGİ tedavisi klinik belirtilerde daha belirgin
düzelme, daha fazla cinsel yan etkiyle ilişkili bulunmuş, ancak bilişsel
işlevlerde düzelme açısından agomelatinden farklı olmadığı görülmüştür.
Umut veren ayrıcalıklı etki mekanizmasına rağmen, bu çalışmada
agomelatin depresyon tedavisinde SSGİ´ler kadar etkili bulunmamıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Depresif bozukluk, agomelatin, SSGİ, bilişsel işlevler