English
 
   
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Bireylerde 2D:4D Parmak Uzunluğu Oranları

Tarık SAĞLAM, Hasan BAKAY, Mehmet Enes GÖKLER, Şenol TURAN
2020; 31(2): 84-89
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun (CH) nörobiyolojik temeli henüz
tam anlamıyla bilinmemektedir. Son yıllarda CH’nin gelişiminde,
doğum öncesi testosterona maruz kalmanın rolüne vurgu yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, CH olan bireylerin doğum öncesi testosterona
maruz kalmanın bir göstergesi olarak kabul edilen 2D:4D parmak
oranlarını kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmanın örneklemini CH tanısı konmuş 99 birey (doğumda
belirlenen cinsiyeti kadın olup CH saptanan [DBCK-CH]: 54 birey;
doğumda belirlenen cinsiyeti erkek olup CH saptanan [DBCE-CH]:
45 birey) ve 116 (kadın kontrol: 58; erkek kontrol: 58) kontrol grubu
oluşturmaktadır. Katılımcıların sağ ve sol ellerinin fotokopileri çekilmiş
ve dijital bir kumpas aleti kullanılarak parmak ölçümleri yapılmıştır.
Bulgular: DBCK-CH olanların sağ el bakımından 2D:4D parmak
oranının kadın kontrollerden anlamlı derecede düşük olduğu
(p=0,028), erkek kontrollerle anlamlı farklılık göstermediği; sol el
bakımından kadın kontrollerle anlamlı farklılık göstermezken erkek
kontrollerden daha yüksek bir parmak oranına sahip olduğu (p=0,045)
saptanmıştır. DBCE-CH olanların ise sağ el bakımından 2D:4D
parmak oranının erkek kontrollerle anlamlı farklılık göstermediği,
kadın kontrollerle kıyaslandığında daha düşük bir parmak oranına
sahip olduğu (p<0,001); sol el bakımından erkek ve kadın kontrollerden
farklılaşmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, DBCK-CH olan bireylerin doğum
öncesi testosterona maruz kaldıklarına ilişkin deliller ortaya koymaktadır
 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kimliği, parmaklar, testosteron