English
 
   
Major Depresyon Bozukluğu Olan Hastalarda H-MRS Yöntemi ile Dorsolateral Prefrontal Korteks Nörokimyasal Metabolit Düzeyleri

İbrahim ŞENDUR, Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU, Gülfizar SÖZERİ VARMA
2020; 31(2): 75-83
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada proton manyetik rezonans spektroskopi (1H-MRS)
yöntemi kullanılarak major depresyonun beyin biyokimyası üzerine
olası etkileri, ortaya çıkan değişikliklerin bilişsel işlevler ile ilişkisi ve
sağaltımın bu parametreler üzerine olası etkileri araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışma DSM-5 tanı ölçütlerine göre orta/ağır derecede
süreğenleşmemiş major depresyon bozukluğu tanısı konan 30 hasta ve
30 sağlıklı birey ile gerçekleştirilmiştir. Hastalar ve sağlıklı bireylerin
bilateral DLPFK bölgelerinin 1H-MRS çekimleri yapıldı ve Winsconsin
Kart Eşleme Testi (WKET)’nin kısa bilgisayar versiyonu (Berg’s
“Wisconsin” Card Sorting Test) uygulandı. En az 8 hafta antidepresan
sağaltımı uygulanan ve HAM-D puanı 7’nin altına düşen hastalara
kontrol 1H-MRS çekimleri yapıldı ve kontrol WKET uygulandı.
Bulgular: Sağaltım başlamadan önce DLPFK metabolitleri arasında
glx düzeyinin kontrol grubuna göre sol tarafta anlamlı derecede
düşük olduğu saptandı. Sağ ve sol DLPFK NAA, Cr, Cho metabolit
düzeylerinde hasta ve kontrol grupları arasında farklılık tespit
edilmedi. Sağaltım sonrasında sol DLPFK glx düzeyinde artış gözlendi
diğer metabolit düzeylerinde ise tedavi ile değişiklik olmadı. Tedavi
öncesi hasta grubunun problem çözme yeteneği ve koşullara göre
strateji değiştirebilme performansı kontrol grubuna göre düşüktü.
Tedavi sonrası klinik iyileşmeyle birlikte hasta grubunun WKET
performansında belirgin düzelme olduğu gözlendi.
Sonuç: Bu nörogörüntüleme (NG) çalışmasında sağaltım öncesi
süreğenleşmemiş orta-ağır şiddet özelliğine sahip major depresif
hastaların sol DLPFK alanında düşük olan glx metabolitinin sağaltım
sonrası klinik düzelmeye eşlik ederek arttığı saptanmıştır. Ancak
sol DLPFK glx düzeyinde saptanan değişikliğin sağaltım öncesinde
de sonrasında da WKET verileriyle korelasyonu gösterilememiştir.
Hastaların bozuk nörobilişsel işlevlerinin sağaltım sonrası düzeldiği
gösterilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Depresyon, manyetik rezonans spektroskopi, prefrontal korteks, nörokimyasal metabolit, bilişsel işlev