English
 
   
Şizofrenide Yaşam Becerileri Eğitiminin İşlevselliğe Olan Etkisi: Seçkisiz Kontrollü Bir Çalışma

Hatice ABAOĞLU, Emre MUTLU, Sertaç AK, Esra AKI, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
2020; 31(1): 48-56
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Ruh sağlığı alanında ergoterapi müdahalelerini de içeren
psikososyal yaklaşımlar tedavinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu çalışma, şizofreni tanısı almış bireylerde bireysel olarak tasarlanan
yaşam becerileri eğitiminin işlevsellik üzerine etkisini incelemek
amacıyla planlandı.
Yöntem: Araştırmaya rastgele atama sonucu 17’si kontrol, 15’i
müdahale grubunu oluşturan toplam 32 şizofreni tanısı almış birey
dahil edildi. Bireylerin hastalık belirtileri Pozitif ve Negatif Sendrom
Ölçeği, hastalık şiddeti Klinik Global İzlenim Ölçeği, temel günlük
yaşam aktiviteleri Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, yardımcı
günlük yaşam aktiviteleri Lawton ve Brody’nin Yardımcı Günlük Yaşam
Aktiviteleri Ölçeği, işlevsellik düzeyi Kısa İşlevsellik Değerlendirme
Ölçeği ve Sosyal işlevsellik Ölçeği kullanılarak müdahale öncesi ve
sonrasında iki grupta değerlendirildi. Kontrol grubuna günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsızlığı artırmaya yönelik tek oturumluk farkındalık
eğitimi, çalışma grubuna ise 8 hafta, haftada iki kez (16 oturum) yaşam
becerileri eğitimi verildi.
Bulgular: Araştırmanın sonucunda, çalışma grubunda, kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında, bireylerin negatif belirtileri, genel psikopatoloji,
hastalık şiddeti, temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerindeki
bağımsızlık ve işlevsellik düzeylerinde iyileşme görüldü.
Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, şizofreni tanısı almış bireylerde
birey merkezli olarak planlanan yaşam becerileri eğitiminin
rehabilitasyon alanında etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir. Araştırmanın sonuçlarının uzun süreli takip
çalışmalarıyla desteklenmesi önerilmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, yaşam becerileri, işlevsellik, günlük yaşam aktiviteleri