English
 
   
Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Ergenlerde Algılanan Duygu Dışavurumu ve Bağlanma Güvenliği

Kevser NALBANT, Bilge Merve KALAYCI, Devrim AKDEMİR
2020; 31(1): 22-30
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı anoreksiyanervoza tanısı konankız ergenler
ile herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan kız ergenlerin bağlanma
güvenliği ve algılanan duygu dışavurumuile ebeveynlerinin duygu
dışavurumunu karşılaştırmak ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri
araştırmaktır. Ayrıca ergenlerin bağlanma güvenliği ve algılanan
duygu dışavurumu ile ebeveynlerin duygu dışavurumu üzerine
ergenlerdekidepresyon ve anksiyete belirtilerinin etkisi de incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmaya 12-18 yaş arasında, anoreksiyanervoza tanısı konan
43 kız ergen ve araştırma grubu ile yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey
açısından eşleştirilmiş 37 sağlıklı kız ergen alınmıştır. Ergenler; Yeme
Tutum Testi (YTT), Algılanan Duygu Dışavurumu Ölçeği (ADDÖ),
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu (EABE), Beck
Depresyon Envanteri (BDÖ) ve Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama
Ölçeği (ÇATÖ) ile; ergenlerin anne ve babaları ise Duygu Dışavurumu
Ölçeği (DDÖ) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Anoreksiyanervoza tanısı konan ergenlerin kontrol grubuna
göre ebeveynlerine olan bağlanma güvenliklerinin daha düşük olduğu
ve algıladıkları eleştirel/düşmanca duygu dışavurumunun daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Eşlik eden depresyon ve anksiyete puanlarının
kontrol edilmesi bu sonuçları değiştirmemiştir. Anoreksiyanervoza
tanısı konan ergenlerde anneye olan bağlanma güvenliğinin ergenlerin
annelerini eleştirel/düşmanca algılamalarını yordadığı gösterilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları anoreksiyanervoza olanergenlerde
bağlanma güvenliği ve algılanan duygu dışavurumunun
değerlendirilmesinin önemine ve izlemdeebeveynlerin de terapi sürecine
katılması sağlanarak uygun müdahalelerde bulunulması gerektiğine
işaret etmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, adölesan, bağlanma, duygu dışavurumu