English
 
   
Stroop Testi Çapa Formu’nun Geçerlik-Güvenirlik ve Norm Çalışması

Derya Durusu EMEK SAVAŞ, Deniz YERLİKAYA, Görsev G. YENER, Öget ÖKTEM TANÖR
2020; 31(1): 9-21
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Ülkemizde yürütücü işlevlerin değerlendirilmesinde klinik
uygulama ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılan Stroop Testi Çapa
Formu’nun normatif verileri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Stroop
Testi Çapa Formu’nun geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi ve 18-
83 yaş aralığındaki bireylerde tabakalandırılmış norm değerlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmanın norm belirleme aşamasına yaş, eğitim ve cinsiyet
değişkenlerine göre tabakalandırılmış 541 sağlıklı birey dahil edilmiştir.
Çoklu doğrusal regresyon analiziyle, demografik değişkenlerin
Stroop alt bölüm tamamlama süreleri üzerindeki göreli katkıları
değerlendirilmiştir. Yaş, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin alt bölüm
süreleri üzerindeki ana etkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimler 6x3x2
ANOVA deseniyle incelenmiştir. Ayrıca, testin eş-zaman geçerliği, testtekrar test güvenirliği ve iç tutarlığı test edilmiştir.
Bulgular: Yaş ve eğitim değişkenlerini içeren çoklu doğrusal regresyon
modelleri, tüm alt bölüm tamamlama sürelerinde varyansın %23-42’sini
açıklamaktadır. Faktöryel ANOVA’da, tüm alt bölüm süreleri üzerinde
yaş ve eğitim ana etkileri ile yaş x eğitim etkileşim etkileri bulunmuştur.
Tüm Stroop alt bölümlerini yüksek eğitimli 18-29 yaş grubundaki
bireyler en kısa ve düşük eğitimli 70-83 yaş grubundaki bireyler en uzun
sürede tamamlamıştır. Ayrıca, test kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık
ve yüksek test-tekrar test güvenirliği göstermiştir.
Sonuç: Stroop Testi Çapa Formu’nun norm değerleri, genç ve
orta yetişkin bireyler ile yaşlı popülasyonda yürütücü işlevlerin
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere sunulmuştur
 
Anahtar Kelimeler: Stroop testi, Çapa formu, normatif veri, geçerlik, güvenirlik, nöropsikolojik test