English
 
   
Türkiye’de Psikiyatri Alanında 1981-2018 Yılları Arasında Yapılmış Uzmanlık Tezlerinin Değerlendirilmesi

Burcu Rahşan ERİM , Semih PETEKKAYA
2020; 31(1): 1-8
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Türkiye’de Psikiyatri alanında yapılan uzmanlık tezleri niteliksel
açıdan değerlendirilerek tezlere yönelik bakış açısı, tezlerin yayın
olmasında etkili faktörler ve tez-akademik kariyer ilişkisinin incelenmesi
planlanmıştır.
Yöntem: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’ne
(ULAKBİM) ait internet adresinde ‘psikiyatri, ruh sağlığı ve hastalıkları’
terimleri kullanılarak tam metnine ulaşılabilen, izinli tezler çalışmaya
dâhil edilmiştir. Tez yayınları tez yazarı, tezin adı ve danışmanın adı
kullanılarak SCI, SCI-E endeksleri ve Google, Google Scholar, PubMed
arama motorlarında taranmıştır.
Bulgular: Değerlendirilen 910 tezin 748’i üniversitelerde
tamamlanmıştır. Tezlerin yayın olma oranı %37,7 iken PubMed’de
yayın olma oranı %19,2, SCI ve SCI-E endekslerde % 28,5, Google
Scholar’da %31,9’dur. Tezlerin yayın olmasıyla araştırma tipi, danışman
unvanı ve akademik kariyer yapma arasında istatistiki olarak anlamlı
ilişki bulunmuştur. Tez yayınlarında birinci isim olan uzmanlık
adaylarının daha sıklıkla akademik kariyer yaptığı ve üniversitelerde
uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları anlaşılmıştır. Akademik kariyer
yapanların uzmanlık sonrasında tez konularında yayına devam
etmelerinde de istatistiksel anlamlılık saptanmıştır.
Sonuç: Bu araştırmada tezlerin yayın olmasında tezin araştırma biçimi,
tez danışmanı ünvanı, akademik kariyer yapma faktörlerinin ön planda
olduğu gösterilmiş ve uzmanlık tezlerinin yayın olmasının önemi
vurgulanarak ileriye dönük yapılacak tez çalışmalarına ışık tutulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, uzmanlık tezi, yayın, eğitim, araştırma