English
 
   
Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Bahri İNCE, Alparslan CANSIZ, Sevinç ULUSOY, Kasım Fatih YAVUZ, Erhan KURT, Kürşat ALTINBAŞ
2019; 30(4): 272-278
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun
güvenilirlik ve geçerliliğini ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Araştırma Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ayakta izlenmekte
olan ve bipolar I bozukluk tanısı konan 130, bipolar II bozukluk
tanısı konan 15, majör depresif bozukluk tanısı konan 38 hasta ile
yürütülmüştür. Birlikte geçerlilik amacıyla Duygudurum Bozuklukları
Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede iç tutarlılık katsayısı,
madde-toplam puan korelasyon katsayıları, test tekrar test korelasyon
katsayısı, doğrulayıcı faktör analizi, diğer ölçeklerle korelasyon ve ROC
eğrisi hesaplanmıştır.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizinde 20 maddelik versiyonunun
yeterli uyum göstermediği saptandı. Düşük regresyon ağırlığı nedeniyle
4. madde modelden çıkarıldı. 19 maddelik revize edilmiş ve düzeltilmiş
modelin bakılan uyum iyiliği indeksleri RMSEA = 0,040; CFI = 0,900;
GFI = 0,890; IFI= 0,900 ve χ2/df = 1,230 olarak saptandı. İç tutarlılık
analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,831 olarak bulundu. Bipolar
Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun Duygudurum Bozuklukları
Ölçeği ile korelasyon katsayısı 0,54 olarak saptandı. ROC analizinde
ölçeğin kesme puanı duyarlılık değeri %78,6 özgüllük değeri %86,8 ile
12 olarak hesaplanmıştır.
Sonuç: Bipolar bozukluğu taramaya yarayan Bipolar Spektrumu Tanı
Ölçeğinin Türkçe Formu’nun ölçekten 4. madde çıkarıldıktan sonra
güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, tarama testi, güvenilirlik, geçerlilik