English
 
   
Klozapinin Hızlı Döngülü Bipolar Afektif Bozuklukta Duygudurum Düzenleyicisi Olarak Rolü

Oğuzhan KILINÇEL, Şenay KILINÇEL, Cem GÜNDÜZ, Şengül CANGÜR, Cengiz AKKAYA
2019; 30(4): 268-271
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada hızlı döngülü Bipolar Afektif Bozuklukta (BAB)
klozapin kullanımının hastalığın gidişatına etkisinin araştırılması
hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışma grubu Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El
Kitabı 4. Baskı’ya göre BAB tanı ölçütlerini karşılayan, 18-65 yaşları
arasında ve hızlı döngülü olan hastalardan oluşmuştur. Hastaların;
klozapin başlanmadan önceki bir yıllık süre içerisindeki; mani ve
depresif atak sayıları, manide ve depresyonda geçirdikleri günler,
hastaneye yatış ve intihar girişiminde bulunma sayıları gibi değişkenleri
belirlenmiş ve klozapin başlandıktan sonraki bir yıllık takip verileriyle
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Dahil edilme ölçütlerini karşılayan 11 kadın ve 2 erkek hasta
bu çalışma kapsamına alındı. Grubun ortalama klozapin kullanım dozu
180 mg’dır (25-600 mg). Klozapin kullanımı sonrasında depresyonda
geçirilen gün sayısı, manide geçirilen gün sayısı, depresyon atak sayısı,
mani atak sayısı, hastanede yatış sayısı ve intihar girişimi sayısında
istatiksel olarak anlamlı şekilde değişiklik saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmada klozapinin BAB’da bir duygudurum düzenleyicisi
olarak etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, klozapin tedavisinin atak
sıklığını ve süresini lityum, valproik asit, karbamazepin ve antipsikotik
ilaçlarla yapılan tedaviler de dahil olmak üzere tüm geleneksel tedavilere
yanıt vermeyen hızlı döngülü BAB’da azalttığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hızlı döngülü bipolar, klozapin, duygudurum düzenleyici