English
 
   
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Empati ve İlişkili Etmenler

Merve GÜNAY AY, Birim Günay KILIÇ
2019; 30(4): 260-267
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
tanısı konan ergenlerde ek tanıların empati düzeyine etkisini incelemek,
ergenin davranış sorunlarının empati ile ilişkisini değerlendirmek,
ebeveynin psikiyatrik belirtileri ile ergenin ebeveyn kabul ve reddine
ilişkin algılarının empati gelişimindeki rolü hakkında bilgi sahibi olmak
amaçlanmaktadır.
Yöntem: DEHB tanısıyla takip edilmekte olan 12-18 yaş aralığındaki
101 ergen ve kontrol grubu olarak 50 ergen çalışmaya dâhil edilmiştir.
Vaka grubundaki ergenlerin tanıları, Okul Çağı Çocukları İçin
Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi ile konmuş;
Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmaya katılan
tüm ergenler Temel Empati Ölçeği, Ebeveyn Kabul-Ret/Kontrol Ölçeği,
11-18 Yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği’ni; ebeveynleri
Sosyodemografik Bilgi Formu, 6-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin
Davranış Değerlendirme Ölçeği, Psikolojik Belirti Tarama Listesi’ni;
öğretmenleri 6-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Öğretmen Bilgi Formu’nu
doldurmuşlardır.
Bulgular: DEHB ve kontrol grubu arasında empati düzeyleri açısından
anlamlı bir fark saptanmamıştır. DEHB grubuna karşı olma karşı
gelme bozukluğu (KOKGB) eşlik eden grupta temel ve duygusal empati
puanları KOKGB eşlik etmeyen gruba göre anlamlı düzeyde düşük
saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda salt DEHB olmanın empati düzeylerini
etkilemediği, KOKGB komorbiditesinin temel ve duygusal empati
düzeylerini azalttığı saptanmıştır. Bu konuya dair nedensel/zamansal
ilişkilerin belirlenmesi amacıyla, sosyoekonomik düzey açısından
birbirine benzer, daha geniş örneklemli, uzun süreli izlem çalışmalarına
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, empati, ebeveyn kabul reddi, ebeveyn psikiyatrik semptom, ergen