English
 
   
Şizofreni Hastalarında Antipsikotik Tedavinin Memantin ile Güçlendirilmesi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Metaanaliz

Sefa VAYISOĞLU, Sevilay KARAHAN, A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU
2019; 30(4): 253-259
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Şizofreni hastalarının çoğu kullanmakta oldukları antipsikotik
ilaç tedavisine kısmi yanıt vermektedir. Tedavi etkinliğini arttırmak
amacıyla değişik sınıftan ilaçlar ile güçlendirme yapılmaktadır. N-metil
D-aspartat (NMDA) reseptörünün kompetitif olmayan antagonisti
olan memantin güçlendirme tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir
tanesidir. Bu çalışmada antipsikotik ilaç tedavisi kullanmakta olan
şizofreni hastalarında tedaviye eklenen memantinin psikopatoloji
üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla mevcut çalışmaların
gözden geçirilmesi ve metaanalizinin yapılması planlanmıştır.
Yöntem: Antipsikotik tedavi kullanmakta olan şizofreni hastalarında
memantin güçlendirmesinin yapıldığı çift kör, plasebo kontrollü,
randomize çalışmalar analize dahil edilmiştir. Birincil sonlanım ölçütü
olarak negatif belirtilerdeki değişim, ikincil sonlanım ölçütü olarak
ise toplam, pozitif ve genel psikopatoloji belirtilerindeki değişim
kullanılmıştır. Yayın taraflılığı Funnel plot ve Egger testi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya 11 çalışma (n=570) dahil edilmiştir. Memantin
güçlendirmesi negatif belirtilerin tedavisinde plaseboya üstün
bulunurken (SMD=0,596; %95 CI=0,075-1,118; p=0,025), genel
psikopatoloji (SMD=0,034; %95 CI=0,419-0,488; p=0,883), pozitif
(SMD=-0,041; %95 CI=0,217-0,135; p=0,650) ve toplam belirtilerde
(SMD=0,315; %95 CI=0,256-0,887; p=0,280) anlamlı bir değişim
gözlenmemiştir. Funnel plot ve Egger testi sonuçlarına göre çalışmalar
arasında yayın taraflılığı gözlenmemiştir.
Sonuç: Şizofreni hastalarında memantin güçlendirme tedavisi özellikle
negatif belirtiler üzerinde yararlı olmaktadır. Konu ile ilgili daha uzun
süreli ve daha büyük örneklemli ek çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Memantin, şizofreni, güçlendirme tedavisi