English
 
   
Ciddi Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Olgu Yöneticiliği: 24 Aylık Uygulama Sonuçları

Aysel İNCEDERE, Mustafa YILDIZ
2019; 30(4): 245-252
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı ciddi ruhsal hastalığı (CRH) olan bireyler
için olgu yöneticiliği uygulaması yapmak ve bu uygulamanın 24 aylık
sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya şizofreni ve şizoafektif bozukluk tanısı alan, son bir
yılda en az bir alevlenme yaşayan, tedavi uyumu bozuk olan, bir işte
çalışmayan, bağımsız yaşayamayan ve çalışmaya katılmaya onay veren
34 hasta alındı. Olgu yöneticiliği bir profesyonel tarafından hastaların
gereksinimine göre ayarlanan aralıklarla evde, dernekte, hastanede ve
iş yerinde hastalarla, aile üyeleriyle ve işverenlerle görüşmeler yapılarak
yürütüldü. Hastalar başlangıçta, 6. ay, 12. ay ve 24. ayda işlevsellik,
klinik şiddet ve tedaviye uyum, aileler yük açısından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma 24 ayda 30 hasta ile tamamlandı. Hastaların yaş
ortalaması 36, ortalama eğitim süresi 11 yıl, ortalama hastalık süresi
13 yıldı. Çoğu erkek, bekâr ve anne-babası ile birlikte yaşamaktaydı.
Takip sürecinde tüm hastalar önerilen iyileştirim programlarına katıldı,
tedaviye uyumları, işlevsellikleri anlamlı düzeyde arttı. Hastane yatış
sayısında önceki 24 ayla karşılaştırıldığında belirgin azalma oldu.
Ailelerin yüklerinde azalma saptandı. Takip süresince 10 hasta işe
başladı, bunların 3’ü işi bıraktı.
Sonuç: Klinik iyileşmede, toplumsal ve mesleki işlevselliğin artmasında,
hastane yatışının azalmasında etkili olduğu görülen olgu yöneticiliği
uygulamasının CRH’si olan bireylerin iyileştirim çalışmalarında rutin
olarak yer alması gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ciddi ruhsal hastalık, olgu yönetimi, işlevsellik, hastane yatışı