English
 
   
Psikotrop İlaç Kullanımı, Başka Tıbbi Hastalığı ve Psikiyatrik Eş Tanısı Olmayan Panik Bozukluğu Hastalarında 24 Saatlik Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi

Nermin GÜNDÜZ, Esma AKPINAR ASLAN, Fatma EREN, Hatice SODAN TURAN, Mustafa ÖZTÜRK, Ümit TURAL
2019; 30(4): 236-244
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Panik bozukluğunun (PB) etiyolojisinde yer aldığı bildirilen
otonom sinir sistemi işlev bozukluğunu değerlendirmede kullanılan
yöntemlerden biri de kalp hızı değişkenliğidir (KHD). KHD otonomik
sinir sisteminin sempatik ve parasempatik (vagal) dalları tarafından
kontrol edilir ve otonomik uyarılmanın parasempatik sistem tarafından
baskılanma kapasitesini yansıtmaktadır. Bu çalışmada herhangi bir
psikotrop kullanmayan, ek başka tıbbi hastalığı ya da psikiyatrik eş tanısı
olmayan PB tanılı olgularda 24 saatlik holter EKG ile zaman ölçümüne
dayalı Kalp Hızı Değişkenliği (KHD) parametrelerinin araştırılması
hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışmaya PB tanılı 41 hasta ile 46 bireyden oluşan sağlıklı
kontrol grubu dahil edilmiştir. Katılımcılara DSM IV Eksen I
Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I)
uygulanmasından sonra Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği (PBŞÖ),
Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Hamilton
Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) ve Klinik Global İzlem
Ölçeği (KGİÖ) uygulanmıştır. Katılımcıların 24 saatlik Holter EKG
sonuçları bilgisayar programına aktarılmış ve KHD’nin zaman bağımlı
parametrelerinin değerlendirmesi yapılmıştır.
Bulgular: PB grubunda SDANN kontrol grubundan istatistiki olarak
anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmışken (p<0,001) ; RMSSD,
NN50 ve pNN50 kontrol grubundan daha düşük saptanmıştır (sırasıyla
p= 0,003; p= 0,005; p= 0,047). İlişki analizinde KGİÖ ile NN50 ve
pNN50 arasında orta düzeyde ters yönde ilişki olduğu saptanmıştır.
Lojistik regresyon analizinde SDNN’nin PB olasılığını 1,11 kat arttırdığı
bulunmuşken (%95 GA; 1,010-1,209); SDANN’nin PB olasılığını
0,892 oranında (%95 GA; 0,818-0,973), pNN50’nin ise PB olasılığını
0,523 oranında (%95 GA; 0,342-0,801) azalttığı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler PB olgularında parasempatik
aktiviteyi yansıtan RMSSD, NN50 ve pNN50 gibi bazı KHD
parametrelerinde azalma olduğunu doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Panik bozukluğu, kalp hızı değişkenliği, otonomsinir sitemi, spektral analiz