English
 
   
Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofrenide Aleksitimi, Depresyon ve Negatif Belirtiler Arasındaki İlişki

Leman İNANÇ, Ergün SEVİNÇ, Ümit Başar SEMİZ
2019; 30(4): 225-235
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Eksiklik Sendromu (ES) olan ve olmayan
şizofreni hastalarının aleksitimi, depresif ve negatif belirtiler açısından
karşılaştırılması ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 210 şizofreni hastası katıldı. Hastalar Eksiklik
Sendromu Çizelgesi’ne göre ES olan ve olmayan olarak ayrıldı. Her
hastaya Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Calgary Şizofrenide
Depresyon Ölçeği (CŞDÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), UKU
(Udvalg for Klinikse Undersogelser) İlaç Yan Etki Ölçeği uygulandı.
Bulgular: ES grubunda aleksitimi puanlarının daha yüksek olduğu
ve negatif belirtilerle ilişkili olmadığı saptandı. Bu grupta depresyon
görülme oranı da anlamlı olarak düşük bulundu. ES olan şizofreni
hastalarında pozitif belirti puanları ile duyguları tanıyamama ve
duyguları ifade edememe alt ölçek puanları arasında negatif yönde
bir ilişki saptandı. Şizofreni hastalarının (ES olan ve olmayan) negatif
belirti puanları ile TAÖ ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları ortalama
puanlar pozitif yönde ilişkili bulundu. Depresif ve negatif belirtilerin
şizofreni hastalarındaki (ES olan ve olmayan) aleksitimik özelliklerin
yordayıcısı olduğu bulundu.
Sonuç: Çalışmamızda ES olan grupta aleksitimi ile negatif belirtiler
arasında ilişki bulunmaması aleksitimi ve negatif belirtilerin ayrı
ve bağımsız kavramlar olduklarını düşündürmektedir. Gelecekte
aleksitimik belirtiler ile negatif semptomatolojinin bilişsel fonksiyonlarla
ilişkisi birlikte değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, eksiklik sendromu, depresyon, aleksitimi