English
 
   
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü

Burcu ERSÖZ ALAN, Fulya GÜLERMAN
2019; 30(3): 210-219
[PDF]    [Makaleyi Göster]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET
İnsan vücudunda farklı ekosistemlerde bulunan ve mikrobiyota
olarak adlandırılan mikroorganizmaların birçok işlevi vardır. Sağlıklı
bağırsak mikrobiyotası ile birbirlerine göre belli oranlarda bulunan
mikroorganizmaların metabolik ve başka moleküler düzeyde bütüncül
olarak sağlıklı işlev görebilmeleri kastedilir. Bağırsak mikrobiyotasının
merkezi sinir sistemi ile nöroendokrin, nöroimmün ve otonom sinir
sistemi aracılığıyla iki yönlü bir ilişki içinde olduğunun gösterilmesiyle
nöropsikiyatrik bozukluklarda mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni
araştırılmaya başlanmıştır. Erken çocukluk döneminin nörogelişimsel
bozukluklarından biri olan otizm spektrum bozukluğu (OSB) da
araştırılan bozukluklardan biridir. Çalışmaların çoğu kesitsel olup ağırlıklı
olarak bakteriler araştırılmıştır. Bağırsak mikrobiyotasını oluşturan
türlerin değişmesi, sızdıran (geçirgen) bağırsak gibi hipotezler OSB’nin
temel belirtilerini ve gastrointestinal sistem (GİS) belirtilerini açıklamak
için öne sürülmüştür. Probiyotik, prebiyotik, fekal mikrobiyota
transplantasyonu, diyet gibi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.
Ancak mikrobiyotanın tanı koymada, izlemde ve tedavide alacağı rol
henüz netleşmemiştir; sinir sistemi ile ilişkisinin iki yönlü olması da
neden-sonuç ilişkisini kurmayı güçleştirmektedir. Mevcut verilerle GİS
belirtileri olan OSB tanılı çocuklarda hastaya özel tedaviyi planlamada
yarar sağlayabilir. Bu makalede hayvan modellerinde ve çocuklarda
mikrobiyota ile yapılan çalışmaların bulgularına değinilecek; OSB ile
bağırsak mikrobiyotası ilişkisinin klinik yansımaları tartışılacaktır.
 
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, bağırsak, otizm spektrum bozukluğu